Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w firmie

w LUNA POLSKA SP. Z O.O.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), niniejszym informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim Luna Polska Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe oraz o prawach, które Państwu przysługują w związku z ochroną danych
 2. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników.

Rozdział 2

Utrzymanie bezpieczeństwa danych

 1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Luna Polska Sp. z o.o. rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.
 2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:
 • poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
 • integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
 • rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;
 • integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
 • dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
 • zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

Rozdział 3

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Luna Polska Sp. z o.o. oraz powierzanych do przetwarzania jest Luna Polska Sp. z o.o.

Rozdział 4

Zakres stosowania

 1. W Luna Polska Sp. z o.o. przetwarzane są w szczególności dane klientów i ich kontrahentów, w celu wykonywania czynności handlowych związanych z prawidłową obsługą zamówień, ich przetwarzaniem i wysyłką towarów, administrowaniem produktami oraz usługami oferowanymi przez Luna Polska Sp. z o.o. przetwarza także Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, udzielonej w określonych celach.
 2. Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Luna Polska Sp. z o.o. danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Luna Polska Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.
 3. Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci tradycyjnej dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej.

Rozdział 5

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmą Luna Polska Sp. z o.o.

 1. W związku z faktem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Luna Polska Sp. z o.o. przysługują Państwu następujące prawa.
 2. Możecie Państwo żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Możecie Państwo żądać wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możecie Państwo żądać przeniesienia dostarczonych Luna Polska Sp. z o.o. przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym postanowienia RODO.
 3. Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez Luna Polska Sp. z o.o. danych: z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Luna Polska Sp. z o.o. przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO), w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Rozdział 6

Kontakt

 1. Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@lunapolska.pl lub numerem telefonu 32 220 33 78
 2. Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga podjęcia przez Państwa żadnych dodatkowych działań.