Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI w LUNA POLSKA Sp. z o.o.
Administrator: LUNA POLSKA Sp. z o.o.
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13. RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):


1. Administratorem danych osobowych jest LUNA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: LUNA POLSKA) z siedzibą w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 39B, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493745, zarejestrowaną pod numerem NIP: 2050003846, REGON: 243466960; e-mail: info@lunapolska.pl; numer telefonu 32 220 33 78.


2. Dane osobowe Klienta (zwanego też: „Kupującym”) są to adres IP, identyfikator użytkownika, informacje o urządzeniach i przeglądarce, z których następuje dostęp, informacje gromadzone za pomocą plików cookies (w szczególności dane oraz informacje o zdarzeniach takich jak np. odwiedzenia stron produktowych, kliknięcia w produkt, kupno produktu, dodanie do koszyka, dodanie do schowka, dodanie recenzji), numer zamówienia, numer paczki, numer faktury, imię, nazwisko, adres do faktury, adres do doręczenia (jeżeli doręczenie zamówienia pod wskazany adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli zakup na potrzeby firmy), numer NIP, REGO, KRS (jeśli zakup na potrzeby firmy), informacje o cenie zamówionych produktów i kosztach dostawy, historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Kupującym a LUNA POLSKA i są przetwarzane:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - w celu świadczenia przez LUNA POLSKA usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://lunapolska.pl/ : w tym, udostępniania treści na stronie internetowej, rejestracji i prowadzenia konta użytkownika, składania zamówień, rejestracji i obsługi użytkownika, udostępniania formularzy kontaktowych, oraz obsługi reklamacji dotyczących tych usług;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez LUNA POLSKA drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, a także zapewnieniu poprawnego działania systemów wykorzystywanych do świadczenia tych usług ;
c) Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - w celu realizacji składanych przez Kupującego zamówień na towary znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego LUNA POLSKA, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i dostawy nabytych towarów,
d) Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - w celu rozpatrywania składanych przez Kupującego reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
e) Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, w tym przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (w zakresie dotyczącym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych),
f) Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LUNA POLSKA w celu marketingu oferowanych towarów, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta; organizowania i przeprowadzania konkursów i innych akcji marketingowych oraz dochodzenia bądź zabezpieczenia roszczeń,
g) w celach związanych z funkcjonowaniem i obsługą strony internetowej LUNA POLSKA, jeżeli Kupujący korzysta ze sklepu internetowego LUNA POLSKA za pośrednictwem strony internetowej https://lunapolska.pl/.


3. Dane osobowe Klienta chronione są przez LUNA POLSKA zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów przez LUNA POLSKA.


4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.


5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego LUNA POLSKA będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących LUNA POLSKA,
c) wypełnienia obowiązku prawnego LUNA POLSKA (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
d) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów LUNA POLSKA na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
e) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.


6. Klient ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Sprzedawca przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Sprzedawcę są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania od Sprzedawcy usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Sprzedawcy danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
f) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
g) cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z LUNA POLSKA na adres wskazany w ust. 1 powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.


7. Dane nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.